Logowanie do STREFY KLIENTA
E-mail:
Hasło: zapomniałeś hasła ?

x

Portale STREFA KLIENTA Kontakt Firma Zarząd Oferta Domeny Blog Klienci Partnerzy System rezerwacji

Regulamin

Treść regulaminu jest każdorazowo dołączana do oferty PRO FORMA generowanej po zamówieniu.
Operator – „PolskiePortale.pl” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Storrady Świętosławy 1, 71-602 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079761, o kapitale zakładowym 51.000 zł wpłaconym w całości. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.PolskiePortale.pl Obiekt noclegowy – nieruchomość bezpośrednio lub pośrednio przeznaczona do wynajmu miejsc noclegowych. Klient – osoba prawna lub fizyczna prowadząca wynajem miejsc noclegowych, będąca właścicielem, pełnomocnikiem właściciela lub w inny sposób posiadająca uprawnienia do sprawowania zarządu nad obiektem noclegowym, korzystająca z usług lub produktów Operatora. ID Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi z chwilą rejestracji. Strefa Klienta – internetowe narzędzia on-line umożliwiające zarządzanie danymi oraz usługami Klienta.


1. Rozpoczęcie świadczenia usług poprzedzone jest rejestracją Klienta polegającą na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w którym Klient podaje wymagane przez Operatora dane, zgodne z rzeczywistością. W ramach prezentacji obiektu w pakiecie MAXI wymagane jest podanie cennika usług noclegowych.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celach związanych z realizacją świadczenia usług oraz dobrowolną zgodę na otrzymywania ofert, propozycji udziału w promocjach oraz materiałów marketingowych Operatora. Klient przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dostępu, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych,wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz oświadcza, że przekazuje te dane dobrowolnie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie https://polskieportale.pl/rodo .

3. Operator jest uprawniony do odmowy świadczenia usług lub zaprzestania świadczenia usługi już rozpoczętej w przypadku gdy Klient podał nieprawdziwe dane, gdy zachodzi uzasadniona obawa że usługa wykorzystywana będzie do celów niezgodnych z prawem lub gdy w ramach prezentacji nie są podane dane dotyczące cennika usług noclegowych.

4. Warunkiem świadczenia zamówionych usług lub produktów oferowanych przez Operatora jest opłacenie dokumentu pro forma.

5. Zobowiązanie Klienta do akceptacji i przestrzegania postanowień regulaminu, wersji aktualnej na dzień wystawienia dokumentu pro forma, następuje z chwilą opłacenia dokumentu pro forma.

6. Z chwilą opłacenia dokumentu pro forma za aktywację zawarta zostaje umowa o świadczenie usług między Operatorem a Klientem. Umowa zawarta zostaje na czas określony 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych (365 dni) od dnia dokonania wpłaty. Wniesione przez Klienta opłaty za świadczone usługi nie podlegają rozbiciu na miesiące i nie podlegają zwrotowi.

7. W kolejnych latach na 30 dni przed upływem opłaconego okresu abonamentowego Operator wystawia dokument pro forma, będący podstawą do wniesienia opłaty za kolejny okres abonamentowy. Z chwilą opłacenia dokumentu pro forma za usługę abonamentową przedłużona zostaje umowa o świadczenie usług o kolejny okres trwający 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych (365 dni), od dnia następującego po dniu ukończenia poprzedniego okresu abonamentowego.

8. Nieopłacenie w terminie dokumentu pro forma skutkuje zakończeniem świadczenia usługi. Ponowne uruchomienie świadczenia usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty za aktywację usługi na rachunku bankowym Operatora. W takim przypadku Klient traci prawo do wszelkich zniżek dotyczących nieprzerwanego świadczenia usługi.

9. Za zamówione usługi i produkty Klient uiszcza opłaty wg aktualnego Cennika Usług dostępnego na stronie internetowej Operatora.

10. Zgłoszeniem ewentualnych zmian do zamieszczonych w bazie Operatora danych Klienta wymaga każdorazowo podania ID Klienta. Zgłoszone zmiany zostaną naniesione w terminie do 10 dni roboczych. Operator udostępnia każdemu Klientowi bezpłatną Strefę Klienta w której można samodzielnie dokonywać aktualizacji danych ze skutkiem natychmiastowym.

11. Klient oświadcza, że wszystkie informacje, jakie dostarczył do Operatora w celu wykonania usługi, w szczególności dane o Kliencie i obiekcie noclegowym oraz informacje zawarte na stronach internetowych odnośników, których umieszczenie w bazie Operatora Klient zlecił, są zgodne z prawdą.

12. Operator zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia opłaconych usług zgodnie z ich specyfikacją, podaną na stronach internetowych Operatora. Format i kształt usługi jest określony przez Operatora i może zostać zmodyfikowany zgodnie z życzeniem Klienta w ramach istniejących uwarunkowań technicznych.

13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą, między innymi czynnikami, takimi jak: strajk, urzędowe orzeczenia, awarie sieci energetycznych, telekomunikacyjnych lub systemów dostępowych innych firm, nieprawidłowym funkcjonowaniu operatorów sieci telekomunikacyjnych.

14. Operator nie bierze odpowiedzialności za zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułu praw autorskich do materiałów otrzymanych od Klienta, a w szczególności takich jak: zdjęcia, teksty, dźwięki, filmy.

15. Operator nie odpowiada za jakość, merytorykę, aktualność i rzetelność otrzymanych od Klienta danych.

16. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (e-mail lub wiadomość przesłana ze Strefy Klienta) oraz określać ID Klienta, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.

17. Reklamacja winna zostać przesłana pod aktualnym adresem Operatora. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

18. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty opłaty za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.

19. Klient i Operator zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów na drodze polubownej, a jeśli to okaże się niemożliwe rozstrzygał je bedzie Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

20. Operator na swoich stronach nie umieszcza linków będących aliasem lub subdomeną konkurencyjnych serwisów turystycznych.

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma kodeks cywilny.

22. Wszelkie zmiany w regulaminie następują w formie pisemnej i są ogłaszane na stronach Operatora.

©
2013-2023 PolskiePortale.pl
Projekt: 2013 Vicoli
PolskiePortale.pl wykorzystuje technologie cookies w celach marketingowych, statystycznych i personalizowania reklam Google. Możesz zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce. RODO OK